สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ภายใต้โครงการจักการศึกษาบุคลากรประจำ สำหรับ นักบริหาร

โดย ผศ. ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช เป็นหัวหน้าโครงการอยู่ในขณะนั้น ซึ่งอธิการ ผศ. ดร. ปรางศรี พาณิชยกุล ได้ตกลงร่วมมือกับ

กรรมการศึกษานอกโรงเรียน ประทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

ทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง ดารา นักแสดง และผู้ประกอบการ ที่มีกิจการของตัวเองหรือมีหน้าที่การงานระดับผู้บริหาร โดยขณะนั้น

เปิดสอน 2 สาขา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

         โครงการนี้ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ที่เจ้าของบริษัทระดับชาติ เช่น บริษัทแป้งมันและหมี่ชอเฮ็ง แว่นท็อปเจริญ แมงป่อง

ตรีอรรถบูรณ์ อำพลฟู๊ด ยนตร์กิจ สยามกลการ เกาะช้างชีวิวรีสอร์ท และ ECC เป็นต้น ได้สำเร็จการศึกษาและได้นำความรู้ไปต่อยอด

ธุรกิจมากมาย ตลอดจนไปศึกษาต่อระดับปริญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำหลายแห่ง และยังได้ทำความร่วมมือและ

ให้ทุนพนักงานบริษัทได้เข้ามาศึกษาในเวลาต่อมา

        ในปี พ.ศ. 2548 ได้ทำโครงการพัฒนาบุคลากรกับบริษัทเอ็มเคเรสโตรองส์ เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของบริษัท

ที่มีตำแหน่งระดับ supervisor ทั่วประเทศ นักศึกษารุ่นแรกสำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมีนักศึกษารวม 8 รุ่น ในปี

พ.ศ. 2552 สาขาวิชาการจัดการคุณภาพได้เปิดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาภาคปกติ ปัจจุบันมีนักศึกษารวม 7 รุ่น
09. 2018