สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ จัดโครงการ ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิต บริษัทในเครือซันกรุ๊ป จำกัด

สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ จัดโครงการ ศึกษาดูงาน  กระบวนการผลิต บริษัทในเครือซันกรุ๊ป จำกัด

      สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 

ชั้นปีที่ 3 ได้ศึกษาดูงานการจัดการคุณภาพด้านกระบวนการ
ผลิตของบริษัทในเครือซันกรุ๊ป จำกัด อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี09. 2018