วันจันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2559 00:00

หลักสูตรที่เปิดสอน ภาคปกติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การจัดการคุณภาพ (ภาคปกติ)


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  
รหัสและชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย           :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

         ภาษาอังกฤษ        :  Bachelor of Business Administration Program in Quality Management
           

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

            ภาษาไทย        ชื่อเต็ม   :           บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการคุณภาพ)

                                  ชื่อย่อ    :           บธ.บ. (การจัดการคุณภาพ)


            ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม   :           Bachelor of Business Administration (Quality Management)

                                  ชื่อย่อ    :           B.B.A. (Quality Management)


 

Dowload โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
09. 2018