หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ.
ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ.

admin qm
2022-04-01 14:27:56วันพุธที่  30 มีนาคม  2565 ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และบริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด, บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  กล่าวเปิดงานและร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมสภามหาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยความร่วมมือนั้นตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนางานด้านวิชาการ เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรและส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ และเพื่อร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

พีชญาณัท : ถ่ายภาพ / รายงาน

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th