อาจารย์ประจำหลักสูตร


ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ
หัวหน้าสาขาวิชา
  โทรศัพท์ : 02-160-1700
 เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/ekgnarong_vo/
 อีเมล์ : ekgnarong.vo@ssru.ac.th


อาจารย์เย็นจิต คงปาน

โทรศัพท์ : 02-160-1558
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง
 โทรศัพท์ : 02-160-1185
เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/jiraporn_bo/
 อีเมลล์ :jiboonying@gmail.com

ผศ.ดร.วิมลศรี แสนสุข
 โทรศัพท์ : 02-160-1185
 เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/vimonsri_sa/
 อีเมลล์ :plevaluck@gmail.comอาจารย์วรีญา  คลังแสง
โทรศัพท์ : 02-160-1185
 เว็บส่วนตัว :http://www.elcim.ssru.ac.th/wareeya_kh/
 อีเมล์ : wareeya.kh@ssru.ac.th