อาจารย์ประจำหลักสูตรผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ
หัวหน้าสาขาวิชา
 ปริญญาโท :
   - MS.(Managerial Technology) Johnson & Wales University, Rhode Island, USA
 ปริญญาตรี :
   - ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 โทรศัพท์ : 02-160-1700
 เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/ekgnarong_vo/
 อีเมล์ : ekgnarong.vo@ssru.ac.th
ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
 ปริญญาโท :
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ปริญญาตรี :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การประถมศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
 โทรศัพท์ : 02-160-1185
 เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/poramet_sa/


อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง
 ปริญญาเอก :
   - ปร.ด.(การจัดการ) สถาบันนานาชาติเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
 ปริญญาโท :
   - ศม.(เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เชิงปริมาณ) มหาวิทยาลัยเกริก
 ปริญญาตรี :
   - วทบ.(วิทยาศาสตร์สุขศึกษา) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
 โทรศัพท์ : 02-160-1185
 เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/jiraporn_bo/
 อีเมลล์ :jiboonying@gmail.com
ผศ.ดร.วิมลศรี แสนสุข
 ปริญญาโท :
   - บธ.ม(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ปริญญาตรี :
   - ศษ.บ (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 โทรศัพท์ : 02-160-1185
 เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/vimonsri_sa/
 อีเมลล์ :plevaluck@gmail.com

ผศ.ดร.นิยม สุวรรณเดช
 ปริญญาเอก :
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ปริญญาโท :
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ปริญญาตรี :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป (การตลาด) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 โทรศัพท์ : 02-160-1185
 เว็บส่วนตัว :http://www.elcim.ssru.ac.th/niyom_su/
 อีเมล์ : niyom.su@ssru.ac.th


ดร.วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์
ปริญญาเอก :
   -
 ปริญญาโท :
   -
 ปริญญาตรี :
   - 

อาจารย์ณธกร คุ้มเพชร
 ปริญญาโท : 
   - ค.ม.(การจัดการคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2547
 ปริญญาตรี :
   - กศ.บ.(การศึกษาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ พ.ศ. 2522

อาจารย์พริ้มเพรา  บุญยก
 ปริญญาโท :
   - ค.ม.(การจัดการคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547
 ปริญญาตรี :
   - ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2532


อาจารย์เย็นจิต คงปาน
 ปริญญาโท :
   - บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557
 ปริญญาตรี :
   - บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2550 
 โทรศัพท์ : 02-160-1558
 อีเมลล์ : anny_kongpan@hotmail.comอาจารย์สุวัฒน์ สระแก้ว
 ปริญญาโท :
   - คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547
 ปริญญาตรี :
   - ครุศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยครูสงขลา พ.ศ. 2527 (วิชาเอกแนะแนว)

อาจารย์แสงเดือน ทอเมืองสัก
 ปริญญาโท :
   - วิทยาศาสตร์ มหาบันฑิต (การจัดการคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2555
 ปริญญาตรี :
   - ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2536