หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศการเรียนการสอน/กิจกรรมสอน เรื่อง องค์กรธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บรรยากาศการเรียนการสอน/กิจกรรมสอน เรื่อง องค์กรธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจัดการเรียนการสอน ...
2020-05-21 22:05:05
กิจกรรมนิเทศ นักศึกษา สาขาการจัดการคุณภาพ
กิจกรรมนิเทศ นักศึกษา สาขาการจัดการคุณภาพ ...
2020-05-20 15:27:23
วิทยากรบรรยาย หัวข้อ การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การในสภาวะวิกฤษ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน กับ ดร.ธนพล ก่อฐานะ และคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจ ...
2020-02-12 20:52:11
ข่าวย้อนหลัง