หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาฯเข้าร่วมกิจกรรม Amazing Thailand Marathron 2022
นักศึกษาฯเข้าร่วมกิจกรรม Amazing Thailand Marathron 2022

admin qm
2022-12-07 10:32:47

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พานักศึกษาฯเข้าร่วมกิจกรรม Amazing Thailand Marathron 2022  ภายใต้โครงการจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์  เพื่อให้นักศึกษาได้การเรียนรู้กระบวนการการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ พัฒนาการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้#ฝ่ายกิจการนักศึกษาCIM#Cimssru#SSRU+27