หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการคุณภาพ (ภาคปกติ)


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการคุณภาพ (ภาคปกติ)


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : 

   - วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ชื่อหลักสูตร : 

   - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : 

   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการคุณภาพ)

   - บธ.บ. (การจัดการคุณภาพ)